Algemene Voorwaarden Het Marketing Atelier in Arnhem / Allthewayfrom

 1. Definities
  • Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom: Hiermee wordt verwezen naar de eenmanszaak/ZZP’er die Online Marketing diensten levert, zoals beschreven in deze voorwaarden.
  • Klant: Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die gebruikmaakt van de diensten van Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom.
  • Diensten: De Online Marketing diensten aangeboden door Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom, waaronder maar niet beperkt tot Google Ads-campagnes, Meta Advertising, Pinterest-marketing, SEO-diensten en advies.
 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom en de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 1. Aansprakelijkheid
  • Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom zal zich inspannen om de diensten naar behoren en professioneel uit te voeren. Echter, Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de geleverde diensten.
  • De Klant begrijpt en aanvaardt dat de resultaten van de Online Marketing campagnes en SEO-diensten niet gegarandeerd kunnen worden, aangezien deze afhankelijk zijn van externe factoren zoals zoekmachine-algoritmen en concurrentie.
  • Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, gederfde winst, reputatieschade of andere schade die de Klant of een derde partij kan lijden als gevolg van de diensten van Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom.
 1. Intellectueel Eigendom
 • Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar verstrekte materialen, waaronder maar niet beperkt tot rapporten, analyses, adviezen, en creatieve uitingen.
 • De Klant zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom, noch de verstrekte materialen reproduceren, verspreiden of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.
 1. Vertrouwelijkheid
 • Beide partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die zij tijdens de samenwerking ontvangen vertrouwelijk behandelen en niet aan derden openbaar maken, tenzij wettelijk vereist.
 1. Betaling
  • De tarieven voor de diensten van Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom worden vermeld in de offerte of overeenkomst. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  • Bij niet-tijdige betaling behoudt Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom zich het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten.
 1. Beëindiging
  • Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen met een schriftelijke kennisgeving indien de andere partij in gebreke blijft met de nakoming van haar verplichtingen, tenzij de tekortkoming van dusdanige aard is dat beëindiging onmiddellijk gerechtvaardigd is.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op de overeenkomst tussen Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom en de Klant is het recht van Nederland van toepassing.
  • Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  • Door gebruik te maken van de diensten van Het Marketing Atelier in Arnhem – Allthewayfrom gaat de Klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Allthewayfrom ingeschreven bij de KVK te Nederland.
Het Marketing Atelier in Arnhem is een bedrijfsnaam die wij ook hebben geregistreerd onder het KVK nummer van Allthewayfrom.

Bezoekadres:
Thomas J. Witteroosstraat 10, 6821AZ in Arnhem

Ingeschreven bij KVK onder:
Utrechtsestraat 46-47, 6811 LZ te Arnhem.

Laatst bijgewerkt op:
woensdag 19 juli 2023